• +30 (241350) 1000
 • uhosplar@uhl.gr


ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση:Περιοχή Μεζούρλο Τ.Θ.1425 Τ.Κ.41110
Τηλέφωνο Γραμματείας : 2413502590
FAX: 2413502590
e-mail: diek@uhl.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διευθύντρια: Εξάρχου Γεωργία
Εκπαιδεύτρια:Αλεξούδη Χρυσούλα
Γραμματέας: Μητσιούλη Αλεξάνδρα

Το ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ– Δ.Ι.Ε.Κ.του Ν.4186/2013 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας,ιδρύθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το 2015. Λειτουργεί ως φορέας παροχής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας

η δημιουργία επαγγελματιών υγείας οι οποίοι υιοθετούν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και δράσης και είναι προσανατολισμένοι στο σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ του Βοηθού Νοσηλευτή.

Αποστολή του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι…..

να συμβάλλει στην επιτυχημένη προώθηση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου και ανταγωνιστικού τομέα της Υγείας, συνδυάζοντας την απόκτηση επικαιροποιημένων γνώσεων με την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και την υιοθέτηση μετασχηματιστικών στάσεων 

Σκοπός του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι………

η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης (αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ) που απευθύνονται σε ενήλικες πολίτες έχοντας

ως στόχους:

 • Την προώθηση ίσων ευκαιριών στη μάθηση
 • Την ενδυνάμωση της ιδιότητας του επαγγελματία υγείας μέσω της απόκτησης και διεύρυνσης των γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Την βελτίωση των ικανοτήτων ανταπόκρισης και προσαρμογής στο σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του τομέα της Υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 Στο Δ.Ι.Ε.Κ. δίνεται έμφαση στα εξής:

 • Στη διδασκαλία με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Στην εφαρμογή  σύγχρονων  εκπαιδευτικών  μεθόδων και τεχνικών
 • Στην δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
 • Στην χρήση κατά τη διδακτική διαδικασία σύγχρονων εποπτικών μέσων
 • Στην ύπαρξη κατάλληλων κτιριακών υποδομών (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας – σύνδεση με internet)
 • Στη στελέχωση του εκπαιδευτικού προσωπικού από επαγγελματίες υγείας με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Στη διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του( εκπαιδευτών)
 • Στην εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας   στο χώρο της Υγείας στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων και  της πρακτικής άσκησης

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Π.Γ.Ν. Λάρισας με έδρα το Π.Γ.Ν.Λάρισας, ιδρύθηκε το 2015 με την υπουργική απόφαση Αρ. 1394/57870 (ΦΕΚ 1038/Β΄/2015) και λειτουργεί εφεξής με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας». Αποτελεί φυσική συνέχεια της ιστορικής «Σχολής» του Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973.

Ιστορική αναδρομή: Tο 1973 ιδρύεται η Σχολή Βοηθών Νοσοκόμων μονοετούς φοίτησης με το προεδρικό διάταγμα 273/73 (ΦΕΚ 224 Α΄). Το 1980 μετατρέπεται σε Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) διετούς φοίτησης με την υπουργική απόφαση Αρ. Α4β/οικ. 798. Το 2000 μετατρέπεται σε ΤΕΕ Α’ Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών διετούς φοίτησης με την υπουργική απόφαση Αρ. Υ7β/οικ 4289 (ΦΕΚ986 Β΄). Το 2006 μετατρέπεται σε Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑ.Σ) διετούς φοίτησης με την υπουργική απόφαση Αρ. Υ7β/γ.π.οικ.49151 (ΦΕΚ 676 Β΄) Το 2015 ιδρύονται τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, τα οποία αποτελούν παραρτήματα των αντίστοιχων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. όπου εδρεύουν, με την υπουργική απόφαση Αρ. Γ4α/Γ.Π. 12972 (ΦΕΚ 1038 Β΄). Στο Π.Γ.Ν.Λάρισας ιδρύεται το Δ.Ι.Ε.Κ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Από το 1973 μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί και αποφοιτήσει πάνω από 930 άτομα.


 • Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ και παρέχεταιδωρεάν και υλοποείται κατά το πρωινό ωράριο
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση .
 • Η κατάρτιση διαρκεί 5 εξάμηνα, επιμερισμένη ως εξής: σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, (1200 ώρες ειδικότητας), και σε 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
 • Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο 300 ωρών κατάρτισης.
 • Το χειμερινό ολοκληρώνεται την 15η Φεβρουαρίου και το εαρινό την 30η Ιουνίου.
 • Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (παράλληλα).
 • Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.
 • Στους αποφοίτους αφού ολοκληρώσουν και τα 5 εξάμηνα κατάρτισης χορηγείται Β.Ε.Κ/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την οποία αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΔΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης προς επιλογή στο Α΄ Εξάμηνο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης προς επιλογή για εγγραφή στο Α΄ Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, Τ.Ε.Λ. ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης προς κατάταξη στο Γ΄ Εξάμηνο>

Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, Τ.Ε.Λ. Εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., Ι.Ε.Κ., συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.


 • Σχετική αίτηση που δίδεται και συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ.
 • ΑΜΚΑ
 • Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
 • Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε., και ομογενών απαιτείται

 • H κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών
  • Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
  • Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδώνεπίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
 • Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

Οι καταρτιζόμενοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 5 εξαμήνων κατάρτισης στο Δ.Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας

Η ΒΕΚ δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5,το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Η απόκτηση του Διπλώματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ δίνει το δικαίωμα έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή Γενικής Νοσηλείας.

Οδηγός Σπουδών Ειδικότητας

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.gr

Αγορά εργασίας/ Επαγγελματική σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους έχουν αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τους/τις καθιστούν ικανούς/ικανές να εργασθούν σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:

- Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία

- Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές

- Κοινοτικά Κέντρα

- Γηροκομεία

- Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων

- Κέντρα Υγείας

- Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)

- Ψυχιατρικές δομές